Attaukotājs PPC-5000 (5 L)

Attaukotājs PPC-5000 (5 L)

39.45 49.34
Preces kods: 2207050
  • tilpums – 5 litri
  • ātrai un vienkāršai virsmas attaukošanai
  • remontvirsmas tīrīšanai pirms mehāniskas slīpēšanas

Additional information

Pirms līmes uzklāšanas defekta vieta vienmēr ir jāattauko ar attaukotāju.
Attaukotāju ieteicams izmantot arī pirms līmējamo atsvariņu uzlikšanas.

Bīstami
Satur: Nafta (jēlnafta)

H225   Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H315   Kairina ādu.
H336   Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H304   Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H411   Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības datu lapa: LV_PREMA_PRE_BUFF_CLEANER_0003(1)

Ātrā pasūtīšana