Līmējamo atsvariņu noņemšanas šķidrums

Līmējamo atsvariņu noņemšanas šķidrums

10.80 15.44
Preces kods: 593 3990
  • iepakojums – 500 ml
  • līmējamā atsvariņa vietas sagatavošanai

Additional information

Bīstami
Satur: etilacetāts
Ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikloalkāni
Ogļūdeņraži, C6, izoalkāni, <3%, n-heksāns

       

H222   Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
H229   Tvertne zem spiediena karstumā var eksplodēt.
H319   Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H315   Kairina ādu.
H336  Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H411   Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

LV_LV_TIP_TOP_REMAXX_EXIVE_0367

Ātrā pasūtīšana